Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden (AV)

1 gebruiker:

Als gebruiker van deze voorwaarden geldt het volgende:
Sport Ridder®
Bij het wachtveld 7
61169 Friedberg (Hessen)

BTW ID: DE330091644

Directie: Marco Rudelt

E-mail:
-Service, facturen, retouren, annuleringen, ondersteuning, bestelinformatie.
Vragen hierover zijn snel en eenvoudig via ons contactformulier.
Support@Sport-Knight.de

-Pers, personeel / banen, verkoop, marketing, samenwerkingen, bulkorders, vragen. (Geen vragen over service/ondersteuning. Deze staan ​​in deze e-mail) niet beantwoord.)
Wij vragen om uw begrip.
Geschaeftsführung@Sport-Knight.de

2 bereik:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle juridische transacties tussen de gebruiker en een consument (volgens § 13 BGB van een "natuurlijk persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn").

3 Totstandkoming van het contract en opslag van de contracttekst:

De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen die door consumenten worden geplaatst via de website www.Sport-Knight.de van de Sport-Knight online shop® op slot doen.

Het contract wordt geleverd met de gebruiker (zie * gebruiker voorwaarden.)

* Gebruiker:
Sport Ridder®
Marco Rudelt
Bij het wachtveld 7
61169 Friedberg (Hessen)
Support@Sport-Knight.de
BTW ID: DE330091644

De presentatie en beschrijving van de goederen op de website van de winkel

Sport Ridder® vormt geen contractaanbod.

Door een product te bestellen door aan het einde van het bestelproces op de knop "bestellen tegen betaling", "betalen" te klikken, doet een consument een bindend aanbod om een ​​koopovereenkomst te sluiten.

De tekst van het contract wordt opgeslagen bij bestellingen. Consumenten ontvangen een e-mail met de bestelgegevens en de geldende voorwaarden. Na het sluiten van het contract zijn de bestelgegevens niet meer online in te zien.

4 betaling:

De wettelijke omzetbelasting en andere prijscomponenten zijn inbegrepen in de opgegeven prijzen. 
Verzendkosten, invoerbelasting en inklaringskosten zijn niet inbegrepen in de weergegeven prijs en kunnen ook worden gemaakt.
Als u invoerbelasting of inklaringskosten maakt, nemen wij deze voor u over nadat de factuur is verzonden.

  • 4. Offerte; betalen

Alle in de onlineshop vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting. De verzendkosten staan ​​apart vermeld in het besteloverzicht. De vervaldatum van de betaling is afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode.

U kunt in de online shop als volgt betalen:

Betaling met creditcard:

Bestellingen met creditcard worden bijzonder beschermd door SSL-codering van de gegevens. Bij misbruik van een creditcard nemen de meeste banken ofwel alle kosten die voortvloeien uit het misbruik voor hun rekening of beperken de aansprakelijkheid van hun klanten tot maximaal € 50,00

Betaling via PayPal:

Bij online bestellen kunt u ook snel en veilig betalen via PayPal / PayPal Express. Selecteer tijdens het bestelproces eenvoudig de PayPal-betaalmethode. Na het plaatsen van de bestelling wordt u automatisch doorgestuurd naar PayPal om daar uw betaling te verrichten.

Voor een betaling met PayPal is het noodzakelijk om een ​​PayPal account aan te maken. In de PayPal-rekening vult u eenmalig uw bankgegevens of uw creditcardgegevens in. Voor elke toekomstige aankoop bij PayPal heeft u alleen uw PayPal-gebruikersgegevens en uw wachtwoord nodig.

U kunt meer informatie over PayPal vinden op: www.paypal.de.

Betaling via overschrijving (vooruitbetaling) / onmiddellijke overschrijving:
Bestellingen kunnen worden betaald via bankoverschrijving / instantoverschrijving.
Gelieve het totaalbedrag van uw bestelling/factuur over te maken op de volgende rekening met de betaalmethode "bankoverschrijving (vooruitbetaling)":

Bank: Frankfurt Volksbank
Naam: Pakketten
IBAN: DE37 5019 0000 6701 4078 12
BIC: FFVBDEFF
Doel: (uw ordernummer) 
(Graag bij gebruiksdoel uw ordernummer vermelden - **** -)

Pas na binnenkomende overboeking op onze zakelijke rekening (vooruitbetaling) wordt de bestelling verwerkt en verzonden.
Betalingstermijn: 14 dagen, ingaande op de besteldatum.
Wij willen u erop wijzen dat vooruitbetaling een bindend koopcontract is en dat wij u een betalingstermijn van 14 dagen geven, ingaande op de besteldatum.
Als de betalingstermijn niet wordt gehaald, worden er aanmaningskosten in rekening gebracht.
Als je hier vragen over hebt, helpt ons supportteam je natuurlijk graag verder.
U bent van harte welkom om contact met ons op te nemen:
Support@Sport-Knight.de

-Betalingen via instant overschrijving gebeuren nog steeds in de winkel, aan de kassa. 

Zodra we de directe overboeking hebben ontvangen, wordt de bestelling vrijgegeven en verzonden. De levertijd wordt met deze tijd verlengd. 

Betaling op factuur, Klarna / AGB's: 
Betaling op factuur en financiering In samenwerking met Klarna AB, Sveavägen 46, Stockholm, Zweden, bieden wij aankoop op rekening en aankoop op afbetaling aan als betalingsoptie.

Houd er rekening mee dat Klarna-factuur en Klarna-aankoop op afbetaling alleen beschikbaar zijn voor consumenten en dat betaling aan Klarna moet worden gedaan.
Klarna factuur Bij aankoop op rekening bij Klarna ontvang je altijd eerst de goederen en heb je altijd een betalingstermijn van 14 dagen.
De volledige inkoopvoorwaarden vindt u op rekening hier.
Bij aankoop op rekening bij Klarna rekent de webshop een vergoeding van 0 euro per bestelling.

Klarna huurkoop
Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop flexibel betalen in maandelijkse termijnen van minimaal 1/24 van het totaalbedrag (maar minimaal € 6,95).
U vindt meer informatie over Klarna-aankoop op afbetaling, inclusief de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie voor consumentenkrediet hier

Betaling met factuur - per e-mail verzoek:

Betaling per factuur (exclusief Klarna-factuur), kan alleen worden gedaan via onze support-e-mail, 
Support@Sport-Knight.de kan apart besteld worden.
Bij bestelling op rekening verbindt u zich ertoe de factuur binnen 14 dagen na ontvangst van uw goederen te betalen. We sturen het factuurdocument per e-mail. Indien één of meerdere artikelen worden geretourneerd, kan het factuurbedrag worden verminderd in functie van de reeds geretourneerde goederen.

Maak uw factuurbedrag over op onderstaand rekeningnummer.
Bank: Frankfurt Volksbank
Naam: Pakketten
IBAN: DE37 5019 0000 6701 4078 12
BIC: FFVBDEFF
Doel: SportKnight (jouw naam)
(Gelieve uw volledige naam te vermelden in het betalingsdoel)

5 Levering, leveringsbeperkingen

De levering vindt plaats - tenzij de omschrijving van een geselecteerd product uitdrukkelijk anders aangeeft - de volgende levertijden gelden: klik hier.
In uitzonderlijke gevallen (door douane of iets dergelijks) tot 41 werkdagen.

In het geval van een inkomende betaling via bankoverschrijving of PayPal of andere beschikbare betaalmethoden, begint deze termijn op de dag nadat de betalingsopdracht is gegeven.

Indien de levertijd vertraging oploopt of geheel of gedeeltelijk onmogelijk is door een omstandigheid waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zijn wij gerechtigd de levering uit te stellen voor de duur van de belemmering of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de storing in prestaties zijn niet alleen tijdelijk. In geval van herroeping van het contract zijn wij verplicht de klant onmiddellijk op de hoogte te stellen van de onbeschikbaarheid en een eventueel reeds door de klant verstrekte vergoeding onmiddellijk terug te betalen, voor zover wij van de tegenprestatie zijn vrijgesteld. In het bijzonder zijn wij niet verantwoordelijk voor ongunstige weersomstandigheden, officiële interventies, operationele storingen, stakingen, uitsluitingen, werkonderbrekingen veroorzaakt door politieke of economische omstandigheden, embargo's, terroristische daden, epidemieën of epidemieën, epidemieën, grenssluitingen, douane-inspecties, piraterij , gebrek aan noodzakelijke grondstoffen en voorraden, Oogststoringen, transportvertragingen door verkeersstoringen en daarnaast elke onvermijdelijke gebeurtenis (overmacht) die zich bij ons, onze leveranciers of in externe bedrijven voordoet, waarop het onderhoud van ons bedrijf of ons vermogen om te leveren hangt af. In geval van herroeping van het contract om een ​​van de bovengenoemde redenen, heeft de klant geen aanspraak op schadevergoeding van ons.

6 Risico-overdracht:

Het risico van onopzettelijke verslechtering of onopzettelijk verlies van de goederen ligt bij de gebruiker totdat de goederen worden overhandigd en gaat over op de consument bij de overhandiging van de goederen.

7 eigendomsvoorbehoud:

De goederen blijven eigendom van de verkoper totdat alle vorderingen, inclusief nevenvorderingen, vorderingen tot schadevergoeding en toekomstige vorderingen volledig zijn betaald.
 

8 Aansprakelijkheid voor gebreken in levering / garantie

De verkoper is aansprakelijk voor gebreken in de levering, waaronder ook het ontbreken van uitdrukkelijk gegarandeerde eigenschappen, met uitsluiting van verdere claims. 

8.1. Al deze onderdelen zijn gratis naar het redelijke oordeel van de verkoper reparatie of herlevering van goederen die binnen 24 maanden na aankoop onbruikbaar blijken te zijn of waarvan de bruikbaarheid aanzienlijk is verminderd als gevolg van een omstandigheid die zich vóór de risico-overdracht heeft voorgedaan - in het bijzonder door gebrekkig ontwerp, slechte bouwmaterialen of gebrekkige uitvoering. De constatering van dergelijke gebreken dient onverwijld schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. Vervangen onderdelen worden eigendom van: verkoper.

8.2. De klant heeft het volgende recht om claims voor gebreken te doen gelden: 
De garantierechten van de klant zijn gebaseerd op de algemene wettelijke bepalingen, tenzij hieronder anders aangegeven. Voor oplaadbare batterijen geldt een wettelijke garantie van 2 jaar. Een batterij wordt als versleten beschouwd wanneer deze onder 60% van zijn nominale capaciteit zakt. Bij problemen die later dan 6 maanden na aankoop optreden, moet de koper bewijzen dat het defect vanaf het begin bestond en niet is veroorzaakt door ondeskundige behandeling, anders vervalt de garantieverplichting voor batterijen na 6 maanden.

8.3. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade veroorzaakt door de volgende redenen: ongeschikt of oneigenlijk gebruik, onjuiste montage of inbedrijfstelling door de klant of derden, natuurlijke slijtage, onjuiste of onzorgvuldige behandeling, ongeschikte bedrijfsmaterialen, verkeerd gebruik, ongeschikt gebruik, chemische, fysieke, aerodynamische, weersgerelateerde, elektrotechnische of elektrische invloeden, tenzij deze te wijten zijn aan de verkoper zijn verschuldigd.

8.4. Na overeenstemming met de verkoper moet de klant de nodige tijd en gelegenheid geven om alle reparaties en vervangende leveringen uit te voeren die de verkoper nodig acht, anders is de verkoper ontslagen van aansprakelijkheid voor gebreken. Alleen in dringende gevallen van gevaar voor de bedrijfsveiligheid en ter voorkoming van onevenredig grote schade, in welk geval verkoper onverwijld op de hoogte moet worden gesteld of verkoper in gebreke blijft met het verhelpen van het gebrek, heeft klant het recht, na schriftelijke toestemming van de verkoper, het gebrek zelf of door tussenkomst van derden te herstellen en vergoeding van de noodzakelijke kosten van verkoper te vorderen.

8.5. Van de directe kosten van de reparatie of vervangende levering draagt ​​de verkoper de kosten van het vervangende onderdeel inclusief verzending, evenals de redelijke kosten van demontage en installatie, indien dit afhankelijk is van de situatie in het individuele geval redelijkerwijs kan worden gevergd , de kosten van eventuele noodzakelijke terbeschikkingstelling van zijn monteurs en assistenten. Daarnaast dekt de klant de kosten.

8.6. De garantietermijn voor het vervangende onderdeel en de reparatie is 3 maanden, maar loopt in ieder geval tot de oorspronkelijke garantietermijn voor het geleverde artikel is verstreken. De aansprakelijkheidstermijn voor gebreken aan de geleverde zaak wordt met de duur van de onderbreking verlengd tot de werkzaamheden veroorzaakt door de reparatiewerkzaamheden.

8.7. Wijzigingen of reparaties die door de klant of derden onjuist zijn uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming van de verkoper, doen de aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgen teniet.

8.8. Verdere aanspraken van de klant, in het bijzonder een aanspraak op vergoeding van schade die niet aan het leveringsartikel zelf is ontstaan, zijn uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan.